FanShot

Yeah, so that whole Big Ten thing? We changed our mind.

14

Yeah, so that whole Big Ten thing? We changed our mind.